home pamiatky odkazy o stránke kontakt

Senohrad - kostol sv. Imricha

Neskorobarokový jednoloďový kostol v Senohrade bol postavený v roku 1768. Stojí južne od dediny na skalnatom kopci a tvorí tak dominantu celej obce. Spojením krásneho exteriéru a výnimočne dobre zachovaného interiéru, predstavuje tento chrám unikátne architektonické dielo barokového staviteľstva.

Poloha a prístup
Malebná dedinka Senohrad sa nachádza na strednom Slovensku v krásnej prírode Krupinskej pahorkatiny. Obec leží na ceste z Pliešoviec do Veľkého Krtíša a hlavná cesta precháza priamo popod skalnatý kopec, na ktorom je postavený kostol. Do obce vedie celkom dobré autobusové spojenie buď priamo zo Zvolena alebo Krupiny.
História

Dnešná stavba barokového kostola stojí pravdepodobne na mieste starého kostola, z ktorého pochádza aj neskorogotická kamenná krstiteľnica umiestnená v interiéri. Kostol postavili v roku 1768 v neskorobarokovom slohu, čomu zodpovedá aj jeho vybavenie v interiéri. K jednoloďovej stavbe kostola je pristavná štvorcová sakristia. Podľa kamennej platne v stredovej uličke v hlavnej lodi sa dá predpokladať, že pod kostolom sa nachádza krypta. Svätyňa je ukončená mierne vystupujúcou polkruhovou apsidou, ktorá je presvetlená veľkým kasulovým oknom. Loď kostola je zaklenutá dvomi poľami pruskej klenby s novodobou výmaľbou imitujúcou neobarokovú výmaľbu. Klenba dosadá na konvexno-konkávne vedené postranné piliere s bohato profilovanými hlavicami. Na severnej strane je loď kostola ukončená organovou emporou so vzácnym luiséznym organom. Fasády kostola sú členené štukovými pilastrami s volútovými hlavicami. Po stranách volútového štítu na hlavnej fasáde sa nachádzajú kamenné vázy, pod nimi na oboch stranách sú v nikách umiestnené dve barokové sochy sv. Petra a Pavla z 18. stor.

Stojí za to si všimnúť
>> Krásne prostredie Krupinskej pahorkatiny v ktorej sa obec nachádza. Kostol na skalnatom kopci nad dedinou vytvára neopakovateľné "genius loci" a dotvára tak malebný kolorit celej dediny.
>> architektonické riešenie exteriéru kostola, štuková výzdoba na fasádach, kamenné vázy po stranách štítu, kasulové okná, barokové sochy sv. Petra a Pavla v nikách na hl. fasáde, ktoré sú dielom lokálneho, vidieckeho autora.
>> výnimočne dobre zachovaný interiér s bohatou štukovou výzdobou, novodobá výmaľba imitujúca staršiu neobarokovú výmaľbu dobre dopĺňa ucelený výraz celého interiéru.
>> pôvodný a po umeleckohistorickej stránke veľmi hodnotný barokový inventár, ktorý tvoria najmä drevené bohato vyrezávané barokové lavice s datovanim 1771, bočné oltáre, hlavný oltár (ktorý tvorí iba murovaná oltárna menza (stôl) a oltárny obraz s výjavom sv. Imricha v rokokovom ráme, luisézny organ, patronátna lavica z prelomu 18. a 19. stor. vo svätyni, gotická kamenná krstiteľnica z 15. stor. barokové dvere do sakristie s pôvodným kovaním a funkčným zámkom.
>> aj napriek jeho rozmerom a faktom, že ide len o vidiecky kostolík, vďaka bohatému interiéru stavba pôsobí veľkolepým a honosným dojmom ako v exteriéri tak aj interiéri.
>> dole v dedine sa nachádza baroková kaplnka z roku 1748 - centrálna baroková osemuholníková stavba s pristavanou klasicistickou vežou.
>> atmosféra ktorou dýcha celé toto miesto je veľmi príjemná a neopakovateľná. Barok. kostol v Senohrade je takou malou perlou v celom Novohradskom regióne. Každý kto navštívi toto pútnické miesto zistí v čom je jeho nevšedná krása a atmosféra.
Literatúra a pramene
Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Bratislava, Obzor 1968
Kol. autorov.: Hnuteľné pamiatky Stredoslovenského kraja v štátnych zoznamoch. SUPSOP Banská Bystrica, 1970
Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissmus. Bratislava, 2009
Fotogaléria
       
kostolné bralo s malou ružencovou jaskyňou v strede kostol s okolitým cintorínom diaľkový pohľad hlavná fasáda zastavenia tzv. ružencovej kalvárie z roku 1934
baroková socha sv. Petra na hl. fasáde interiér kostola organová empora pôvodné drevené vyrezávané lavice detail rezby s datovaním a rokom 1771
rokokový bočný oltár P. Márie z 2.pol. 18. stor. luisézny organ z konca 18. stor. luisézna patronátna lavica vo svätyni 18./19. stor. pôvodná dekoratívna skoba detail výzdoby patronátnej lavice
pražské jezuliatko gotická kamenná krstiteľnica z 15. stor.      

 

súvisiace stránky
www.senohrad.sk
www.rkfu.sk
www.gloriadei.sk
 
 
tipy v okolí
kláštor v Bzovíku
kostol v Iliji
kostol v Sáse
 
 

 

 

© Hispam.sk TOPlist