home pamiatky odkazy o stránke kontakt

Očová - kostol Všetkých Svätých

Tento pôvodne malý jednoloďový vidiecky kostolík, ktorý pochádza zo zač. 14. storočia sa nachádza v krásnej krajine pod Poľanou cca 10 km severovýchodne od Zvolena. Navonok strohá a jednoduchá sakrálna stavba, ukrýva nádherný a zaujímavý interiér.

Poloha a prístup

Obec Očová sa nachádza v krásnej krajine Zvolenskej kotliny (cca 10 km od Zvolena) ktorej dominuje vysoká Poľana. Kostol je postavený na miernom (západnom) svahu nad obcou a je dobre viditeľný. Do Očovej idú pomerne husto autobusové spoje zo Zvolena, ale dá sa to zvládnuť aj na bicykli. Vstup do kostola sa dá dohodnúť u pána farára, ktorý býva na fare hneď pri kostole, alebo počas pravidelných bohoslužieb (každú nedeľu o 10:30).

História

Kostol pochádza zo začiatku 14. storočia (okolo roku 1300) a patrí do menšej skupiny malých stredovekých vidieckych kostolov nachádzajúcich sa v okolí Zvolena a Banskej Bystrice. Obec sa prvý krát spomína už v diplome z roku 1263 pod názvom Otchva. O tom že história Očovskej farnosti siaha až ďaleko do stredoveku nám prezrádza aj Pázmánovský dokument z roku 1397, kde sa spomína tunajšia fara. Pôvodne malý jednoloďový kostol ukončený pravouhlou svätyňou, ktorá je zaklenutá gotickou krížovou klenbou, bol v časoch tureckých nájazdov (2. pol. 16. storočia) opevnený kamenným obranným múrom. Keďže Očovania počas tureckej okupácie veľmi trpeli, nariadil cisár roku 1574 opevniť Očovský a Slatinský kostol múrom. V roku 1641 bola ku kostolu pristavaná mohutná štvorcová veža, ktorú financoval zeman Ján Holecz.  Loď kostola mala pôvodne drevený maľovaný strop, ktorý v roku 1670 nahradila renesančná krížová klenba, spočívajúca na 4 mohutných kruhových pilieroch. Tým  sa zmenil priestor hlavnej lode na trojloďový a v malom priestore tak vznikol dojem veľkolepého kostola. Je pravdepodobné, že niekedy v tom období vznikli aj prístenné drevené protestantské empory, ktoré boli v kostole až do druhej svetovej vojny. Kostol bol v 2. pol. 18. storočia zbarokizovaný, hlavne v interiéri, zväčšili sa okná, zaklenula sa sakristia a pod. V roku 1832 bol kostol klasicisticky upravený, z tohto obdobia pochádza aj hlavný oltár s obrazom od viedenského maliara J. Hasslvandera. Počas druhej svetovej vojny bol kostol značne poškodený čo zachytáva aj historická fotografia. V 50-tych rokoch 20.storočia bol kostol opravený a znova vysvätený.

Stojí za to si všimnúť
>> Rk. kostol v Očovej je známy najmä svojím interiérom, v ktorom sa nachádzajú okrem iného, aj dva veľmi vzácne neskorogotické oltáre zo začiatku 16. storočia. V celom interiéri sa nachádza niekoľko zaujímavých detalov, ktoré robia tento kostol výnimočným. Je to ´další zo skupiny malých vidieckych kostolov nachádzajúcich sa vo Zvolenskej kotline medzi Zvolenom a Banskou Bystricou ako napr. Zolná, Čerín, Horná Mičiná, Poniky.
>> neskorogotický oltár Smrti Panny Márie z rokov 1514-15 - môže byť dielom pravdepodobne žiaka Majstra Pavla z Levoče. Ide o veľmi krásnu a umeleckohistoricky významnú rezbársku prácu.
>> neskorogotický oltár Sv. Mikuláša a Sv. Antona z roku 1514, predela tohto oltára je poskladaná z tabuľových malieb, ktoré boli na bočných krídlach oltára.
>> renesančný epitaf Jána Arnauta z roku 1599 - Unikátny je tým že ide o náhrobnú dosku osmanského bojovníka umiestnenú v katolíckom chráme. Arnaut sa vyznamenal tým, že sa počas tureckého obliehania postavil na stranu Očovanov a bojoval proti svojim.
>> gotické nástenné maľby - pochádzajú z obdobia pred r. 1320 čiže tesne po výstavbe chrámu. Nachádzajú sa v severovýchodnom rohu lode a znázorňujú (na víťaznom oblúku) Sv. Katarínu, Pannu Máriu s Ježiškom a Sv. Dorotu; na severnej stene je vyobrazenie kľačiaceho donátora a nad ním fragment z výjavu zmŕtvychvstania. V súpise pamiatok z 1963 sa spomína v kostole ešte aj Ladislovavská legenda.
>> gotické lavabo (druh kamenného umývadla) nachádzajúce sa v sakristii .
>> gotické kružbové okno - zamurované na východnej stene svätyne
>> barokové lavice nachádzajúce sa v lodi kostola pochádzajú z pol. 18. storočia. Je to veľmi kvalitná a pomerne dobre zachovalá časť historického mobiliáru kostola.
>> klasicistické kované dvere na prístavbe za sakristiou - veľmi kvalitná kováčska práca zo zač. 19. storočia. Ďalšie podobné kované dvere, avšak už nie tak zdobené, sú na vchode do veže.
Literatúra a pramene
Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissmus. Bratislava, 2009
Slávik, J.: „ Dejiny Zvolenského evanjelického a. v. bratstva a seniorátu.“B. Štiavnica 1921
Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Bratislava, Obzor 1968
bližšie neurčený rukopis umiestnený na farskom úrade
Dvořáková, V., Krása, J., Stejskal, K.: „ Stredoveká nástenná maľba na Slovensku.“ Tatran, Bratislava, 1978
 
Fotogaléria
       
pohľad od juhovýchodu

celkový pohľad v pozadí Poľana

Sv. Ján Nepomucký pred kostolom
kované klasicistické dvere na prístvabe za sakristou
jediné zachované gotické okno s kružbou na vých. stene svätyne
interiér kostola
renesančná klenba z roku 1670
pohľad do lode kostola s novodobou emporou
barokové lavice
neskorogotický oltár Smrti Panny Márie, okolo 1514-15
výjav smrti Panny Márie
detail rezbárskej výzdoby na oltári Smrti P.Márie
detail predely na oltári Smrti P.Márie
renesančný epitaf Jána Arnauta z roku 1599
gotické nástenné maľby z obdobia pred rokom 1320
"renesačná"krstiteľnica
baroková kazateľnica
kamenný gotický svätostánok vo svätyni
svätyňa kostola
klasicistický hlavný oltár, okolo 1832
neskorogotický oltár Sv. Mikuláša a Sv. Antona z roku 1514
predela z oltára Sv. Mikuláša a Sv. Antona
gotické lavabo v sakristii
stav kostola po vojne
schéma hypotetického stavebného vývoja kostola, autor:M.Piatrov
         

 

súvisiace stránky
www.hobbyportal.sk
www.ocova.sk
www.fara.sk
 
 
tipy v okolí
rk. kostol v Zolnej
rk. kostol v Dúbravici
renesančný kaštieľ v Dúbravici
rk. kostol v Ponikách
rk. kostol v Čeríne
rk. kostol v Hornej Mičinej
 

 

 

© Hispam.sk TOPlist